eduの音を聴く
edu

yukyu6 sogon pitch

某有休キャンペーンビデオほか。(2004.4)
(0:29)